PERINTEINEN PIHASUUNNITELMA (sisältää käynnin suunnittelukohteessa)

Suunnittelutyön aloitus

Perinteiset suunnitelmat tarkoittavat, että suunnittelija tutustuu kohteeseen paikan päällä, joten näitä suunnitelmia voidaan etäisyyksien vuoksi tehdä vain Helsinki - Tampere - Turku alueelle. Suunnittelutyö aloitetaan kohdekäynnillä, jolloin suunniteltavan alueen nykytila dokumentoidaan sanoin ja kuvin sekä keskustellaan asiakkaan toiveista pihan suhteen. Inventoinnin sekä asemapiirroksen pohjalta tehdään tietokoneella mittakaavassa oleva luonnossuunnitelma. Hyväksytyn luonnossuunnitelman jälkeen voidaan jatkaa tehden joko yleissuunnitelma tai yleissuunnitelman lisäksi vielä laajempi ja tarkempi toteutussuunnitelma.

1. Kohdekäynti sekä luonnossuunnitelma

 • Kohteeseen tutustuminen paikan päällä (dokumentointi sekä keskustelut)
 • Tietokoneella asemapiirroksen pohjalta tehty mittakaavassa oleva luonnossuunnitelma, jossa alueen toiminnot, kasvillisuusalueet, kulkureitit, pinnoitteet, rajaukset ja rakenteet on sijoitettu paikoilleen ja nimetty kasvi- ja materiaaliehdotuksia
 • Ohjeita pihan rakentamiseen (mm. kasvien istuttaminen, kiveyksien rakennekerrokset, suodatin- ja katekankaiden käyttö)
 • Kuvia kasvi- ja materiaaliehdotuksista
 • Kirjallinen suunnitelmaselostus
 • Luonnossuunnitelman pohjalta 3D havainnekuvat (ei korkoeroja).
 • Hulevesien kulkeutumisen periaatteet merkitty nuolin
 • Hinta: 450 € (sis. alv 24%) + matkakulut 50 km ylittävältä osuudelta 0,5 €/km keskikokoiseen pihaan Luonnossuunnitelma

2. Yleissuunnitelma (sisältää hyväksytyn luonnossuunnitelman)

Sisältää kaiken, mitä luonnossuunnitelmakin ja lisäksi seuraavat luetteloidut asiat

 • Asiakkaan hyväksymä luonnossuunnitelma eli alkuperäistä luonnossuunnitelmaa muutetaan asiakkaan esittämien korjausehdotusten perusteella kunnes asiakas hyväksyy suunnitelman
 • Hyväksytyn luonnossuunnitelman pohjalta tehty kasvilista, jossa on esitetty kasvien suomenkieliset ja tieteelliset nimet, määrät, istutustiheydet sekä kasvikuvaukset
 • Määräluettelo, jossa on listattu suunnitelman toteuttamisen vaatimat materiaalit määrineen
 • Erillisen harmaasävyiseen mittapiirustuksen, josta selkeästi näkyvät merkityt mitat ja korot (korkomittaukset käydään tarvittaessa tekemässä kohteessa, hinnoitellaan erikseen)
 • Yleissuunnitelma sisältää 1-2 kohdekäyntiä ja luonnossuunnitelman
 • Hinta: luonnossuunnitelmasta veloitettu 450 € + 300 € eli yhteensä 750 € (sis. alv 24%) + matkakulut 50 km ylittävältä osuudelta 0,5 €/km keskikokoiseen pihaan Yleissuunnitelma

3. Toteutussuunnitelma (sisältää luonnos- ja yleissuunnitelman)

 • Suunnitelma sisältää kaiken mitä yleissuunnitelmakin, mutta yleissuunnitelman lisäksi vielä yksityiskohtaisia detaljipiirroksia 1-2 kpl, tarvittaessa poikkileikkauskuvan, kustannusarvion sekä työselosteen
 • Hinta: yleissuunnitelmavaiheeseen asti veloitettu 750 € + 750 € = 1 500 € (sis. alv 24%) + matkakulut 50 km ylittävältä osuudelta 0,5 €/km keskikokoiseen pihaan Toteutussuunnitelma

Suunnitelmapiirustukset tehdään asemapiirroksen pohjalta tietokoneella VectorWorks Landmark CAD- pohjaisella suunnitteluohjelmalla. Valmiit suunnitelmat toimitetaan asiakkaalle sähköisessä muodossa (asiakkaan toivomuksesta yleissuunnitelma toimitetaan myös paperisena A4 kokoon taiteltuna versiona).

Hinnat sis. alv 24 %

Hintoihin lisätään matkakulut 50 km ylittävältä osuudelta 0,5 €/km

Yleistä suunnittelusta

 • Suunnittelutyössä on esteettisyyden lisäksi tärkeää huomioida alueen toimivuus. Toiminnot sijoitetaan järkevästi kulkemisen ja hoitotöiden helpottamiseksi.
 • Pinnantasaus suunnitellaan niin, että pintavedet ohjautuvat oikeaan suuntaan mm. rakennuksista pois päin.
 • Hulevesien luonnonmukainen käsittely on usein järkevää, koska näin vältetään sadevesiviemäristön ylikuormitusta ja tulvimista rankkasateiden aikaan.
 • Maapohjan kantavuus on turvattava etenkin kulkuväylien ja rakenteiden kohdalla. Mikäli joudutaan rakentamaan huonosti kantavalle maaperälle pääsääntöisesti kantavuutta lisätään korvaamalla heikosti kantava maalaji esimerkiksi murskeella, joka ei sisällä hienoainesta.
 • Kasvillisuuden osalta suunnittelun lähtökohtana on paikan olemassa oleva kasvillisuus ja maaperä. Kasvillisuutta pyritään säästämään mahdollisuuksien mukaan. Monipuolinen kasvillisuus lisää luonnon monimuotoisuutta ja toimii hiilinieluna. Kasvillisuus valitaan kasvupaikan mukaan Suomen oloihin soveltuvaa kasvimateriaalia käyttäen.
 • Hulevesien hallinnan edistämiseksi suositaan vettä läpäiseviä pintamateriaaleja sekä kasvillisuutta pidättämään ja haihduttamaan kertyviä hulevesiä.
 • Suunnittelun avulla pyritään edistämään kestävää ympäristörakentamista.
 • Asiakasta kuunnellaan ja ohjeistetaan (tarvittaessa myös jälkikäteen). Ystävällisellä ja myönteisellä asenteella tietenkin :)

Sade- ja sulamisvedet eli hulevedet


Hulevesi on rakennetuilta alueilta pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta. Hulevedet johdetaan maaperään imeyttämällä tai vesistöihin putkiviemäreissä ja ojissa. Maankäyttö- ja rakennuslain hulevesien hallinnan tavoitteena on hulevesien imeyttäminen ja viivyttäminen niiden kerääntymispaikalla. Tavoitteena on myös luopua kokonaan hulevesien johtamisesta jätevesiviemäriin.

Luonnonmukainen hulevesien hallinta


Luonnonmukaisessa hulevesien hallinnassa osa vedestä imeytyy maahan ja valuu siellä hitaasti kohti vesistöä, osa kerääntyy painanteisiin ja virtaa vasta viiveellä eteenpäin. Samalla vesi
puhdistuu. Varsinkin kaupungeissa on runsaasti pinnoitettuja alueita, jolloin vedet eivät pääse imeytymään luontaisesti maaperään. Hulevesien hallinnan edistämiseksi on suosittava vettä läpäiseviä pintamateriaaleja sekä kasvillisuutta pidättämään ja haihduttamaan kertyviä hulevesiä. Vesien imeyttämiseen, viivyttämiseen ja johtamiseen tarvitaan imeytyspainanteita, kosteikkoja jne. Imeytyspainanteet ovat yksinkertaisimmillaan kasvillisuusalueita, joihin hulevesiä pinnantasauksen keinoin ohjataan. Samalla kasvillisuus myös lisää luonnon monimuotoisuutta ja alueen viihtyisyyttä.