PERINTEINEN SUUNNITELMA (sisältää käynnin suunnittelukohteessa)

Suunnittelun aloitus

Perinteiset suunnitelmat tarkoittavat, että suunnittelija tutustuu kohteeseen paikan päällä, joten näitä suunnitelmia voidaan etäisyyksien vuoksi tehdä vain Helsinki - Tampere - Turku alueelle. Suunnittelutyö aloitetaan kohdekäynnillä, jolloin suunniteltavan alueen nykytila dokumentoidaan sanoin ja kuvin sekä keskustellaan asiakkaan toiveista pihan suhteen. Inventoinnin sekä asemapiirroksen pohjalta tehdään tietokoneella mittakaavassa oleva luonnossuunnitelma. Hyväksytyn luonnossuunnitelman jälkeen voidaan jatkaa tehden joko yleissuunnitelma tai yleissuunnitelman lisäksi vielä laajempi ja tarkempi toteutussuunnitelma.

1. Kohdekäynti sekä luonnossuunnitelma

 • Kohteessa käynti (dokumentointi sekä keskustelut)
 • Tietokoneella asemapiirroksen pohjalta tehty mittakaavassa oleva suunnitelmapiirros, jossa alueen toiminnot, kasvillisuusalueet, kulkureitit, pinnoitteet ja rakenteet on sijoitettu paikoilleen ja nimetty (ei tarkkoja määriä)
 • Kuvia kasvi- ja materiaaliehdotuksista
 • Luonnossuunnitelman pohjalta 3D havainnekuvat
 • Vinkkejä helppohoitoisen pihan rakentamiseen
 • Hinta 450 € (sis. alv 24%) keskikokoiseen pihaan Kohdekäynti ja inventointi Luonnossuunnitelma

2. Yleissuunnitelma (sisältää luonnossuunnitelman)

 • Sisältää kaiken, mitä luonnossuunnitelmakin ja lisäksi seuraavat luetteloidut asiat
 • Asiakkaan hyväksymän luonnossuunnitelman pohjalta tehdään tarkempi yleissuunnitelmapiirros, jossa pinnoitteet, kasvit ja muut materiaalit on nimetty ja määrät ilmoitettu sekä hulevesien kulkeutumisen ja valaistuksen periaatteet on esitetty
 • Kasvilista, jossa on esitetty kasvien nimet, taimikoot, määrät ja istutustiheydet
 • Määräluettelo, jossa on listattu suunnitelmassa esitetyt materiaalit määrineen
 • Tärkeimmät mitat merkitään suunnitelmaan (korkomittaukset käydään tarvittaessa tekemässä kohteessa, hinnoitellaan erikseen) sekä erilliseen mittapiirustukseen
 • Yleissuunnitelma sisältää 1-2 kohdekäyntiä ja luonnossuunnitelman
 • Hinta 650 € (sis. alv 24%) keskikokoiseen pihaan Yleissuunnitelma

3. Toteutussuunnitelma (sisältää luonnos- ja yleissuunnitelman)

 • Suunnitelma sisältää kaiken mitä yleissuunnitelmakin, mutta yleissuunnitelman lisäksi vielä yksityiskohtaisia detaljipiirroksia 1-2 kpl, tarvittaessa poikkileikkauskuvan, kustannusarvion sekä työselosteen
 • Hinta 1 400 € (sis. alv 24%) keskikokoiseen pihaan Toteutussuunnitelma

Suunnitelmapiirustukset tehdään asemapiirroksen pohjalta tietokoneella VectorWorks Landmark CAD- pohjaisella suunnitteluohjelmalla. Valmiit suunnitelmat toimitetaan asiakkaalle sähköisessä muodossa (asiakkaan toivomuksesta yleissuunnitelma toimitetaan myös paperisena A4 kokoon taiteltuna versiona).

Yleistä suunnittelusta

 • Suunnittelutyössä on esteettisyyden lisäksi tärkeää huomioida alueen toimivuus. Toiminnot sijoitetaan järkevästi kulkemisen ja hoitotöiden helpottamiseksi.
 • Pinnantasaus suunnitellaan niin, että pintavedet ohjautuvat oikeaan suuntaan mm. rakennuksista pois päin.
 • Hulevesien luonnonmukainen käsittely on usein järkevää, koska näin vältetään sadevesiviemäristön ylikuormitusta ja tulvimista rankkasateiden aikaan.
 • Maapohjan kantavuus on turvattava etenkin kulkuväylien ja rakenteiden kohdalla. Mikäli joudutaan rakentamaan huonosti kantavalle maaperälle pääsääntöisesti kantavuutta lisätään korvaamalla heikosti kantava maalaji esimerkiksi murskeella, joka ei sisällä hienoainesta.
 • Kasvillisuuden osalta suunnittelun lähtökohtana on paikan olemassa oleva kasvillisuus ja maaperä. Kasvillisuutta pyritään säästämään mahdollisuuksien mukaan. Monipuolinen kasvillisuus lisää luonnon monimuotoisuutta ja toimii hiilinieluna. Kasvillisuus valitaan kasvupaikan mukaan Suomen oloihin soveltuvaa kasvimateriaalia käyttäen.
 • Hulevesien hallinnan edistämiseksi suositaan vettä läpäiseviä pintamateriaaleja sekä kasvillisuutta pidättämään ja haihduttamaan kertyviä hulevesiä.
 • Suunnittelun avulla pyritään edistämään kestävää ympäristörakentamista
 • Asiakasta kuunnellaan ja ohjeistetaan (tarvittaessa myös jälkikäteen). Ystävällisellä ja myönteisellä asenteella tietenkin :)

Sade- ja sulamisvedet eli hulevedet


Hulevesi on rakennetuilta alueilta pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta. Hulevedet johdetaan maaperään imeyttämällä tai vesistöihin putkiviemäreissä ja ojissa. Maankäyttö- ja rakennuslain hulevesien hallinnan tavoitteena on hulevesien imeyttäminen ja viivyttäminen niiden kerääntymispaikalla. Tavoitteena on myös luopua kokonaan hulevesien johtamisesta jätevesiviemäriin.

Luonnonmukainen hulevesien hallinta


Luonnonmukaisessa hulevesien hallinnassa osa vedestä imeytyy maahan ja valuu siellä hitaasti kohti vesistöä, osa kerääntyy painanteisiin ja virtaa vasta viiveellä eteenpäin. Samalla vesi
puhdistuu. Varsinkin kaupungeissa on runsaasti pinnoitettuja alueita, jolloin vedet eivät pääse imeytymään luontaisesti maaperään. Hulevesien hallinnan edistämiseksi on suosittava vettä läpäiseviä pintamateriaaleja sekä kasvillisuutta pidättämään ja haihduttamaan kertyviä hulevesiä. Vesien imeyttämiseen, viivyttämiseen ja johtamiseen tarvitaan imeytyspainanteita, kosteikkoja jne. Imeytyspainanteet ovat yksinkertaisimmillaan kasvillisuusalueita, joihin hulevesiä pinnantasauksen keinoin ohjataan. Samalla kasvillisuus myös lisää luonnon monimuotoisuutta ja alueen viihtyisyyttä.