PERINTEINEN SUUNNITELMA

Suunnittelun aloitus

Perinteiset suunnitelmat tarkoittavat, että suunnittelija tutustuu kohteeseen paikan päällä, joten näitä suunnitelmia voidaan etäisyyksien vuoksi tehdä vain eteläisen Suomen alueelle. Suunnittelutyö aloitetaan kohdekäynnillä, jolloin suunniteltavan alueen nykytila dokumentoidaan sanoin, kuvin ja mittauksin sekä keskustellaan asiakkaan toiveista pihan suhteen. Inventoinnin sekä yleensä asemapiirroksen pohjalta tehdään tietokoneella luonnossuunnitelma. Hyväksytyn luonnossuunnitelman jälkeen voidaan jatkaa tehden joko yleissuunnitelma (suunnitelmassa on tarkasti määritelty pinnoitteet, kasvilajit ja muut materiaalit määrineen sekä esitetty hulevesien käsittelyn ja valaistuksen periaatteet, suunnitelmasta tehdään myös 3D havainnekuvia) tai yleissuunnitelman lisäksi vielä laajempi ja tarkempi toteutussuunnitelma (sisältää yleissuunnitelman ja 3D havainnekuvien lisäksi mittapiirustuksen, jossa on esitetty mitat ja korot, yksityiskohtaisia detaljipiirroksia 2-3 kpl, 3D maastomallinnuksen tarvittaessa, määräluettelon materiaaleista, kustannusarvion sekä työselosteen).

1. Kohdekäynti sekä luonnossuunnitelma

 • Kohteessa käynti (dokumentointi sanoin ja kuvin sekä keskustelut)
 • Tietokoneella tehty suunnitelmapiirros, jossa alueen toiminnot, kasvillisuusalueet, kulkureitit, pinnoitteet ja rakenteet on hahmoteltu (ei tarkkoja lajike- eikä tuotenimiä eikä määriä)
 • Ideakuvia
 • Luonnossuunnitelman pohjalta 3D havainnekuvat
 • Vinkkejä pihan rakentamiseen (kasvien istutus, kasvualustat, kiveysten alle tulevat rakennekerrokset ym.)
 • Hinta 350 € (sis. alv 24%) keskikokoiseen pihaan Kohdekäynti ja inventointi Luonnossuunnitelma

2. Yleissuunnitelma

 • Asiakkaan hyväksymän luonnossuunnitelman pohjalta tehdään tarkempi yleissuunnitelma, jossa pinnoitteet, kasvit ja muut materiaalit sekä varusteet on nimetty ja määrät ilmoitettu sekä hulevesien käsittelyn ja valaistuksen periaatteet on esitetty
 • Kasvilista, jossa on esitetty kasvien nimet, taimikoot, määrät ja istutustiheydet
 • Tärkeimmät mitat ja korot merkitään suunnitelmaan (korkomittaukset käydään tarvittaessa tekemässä kohteessa)
 • Ideakuvia ja kirjallisia vinkkejä pihan rakentamiseen
 • Useita 3D havainnekuvia
 • 1-2 kohdekäyntiä
 • Hinta 500 € (sis. alv 24%) keskikokoiseen pihaan Yleissuunnitelma

3. Toteutussuunnitelma

 • Suunnitelma sisältää kaiken mitä yleissuunnitelmakin, mutta yleissuunnitelman lisäksi vielä mittapiirustuksen, jossa on erikseen esitetty mitat ja korkeuskäyrät, yksityiskohtaisia detaljipiirroksia 2-3 kpl, tarvittaessa poikkileikkauskuvan, tarkan määräluettelon materiaaleista, kustannusarvion sekä työselosteen
 • 3D havainnekuvat
 • 3D maastomallit
 • Hinta 1 200 € (sis. alv 24%) keskikokoiseen pihaan Toteutussuunnitelma
Suunnitelmapiirustukset tehdään aina asiakkaan toimittaman asemapiirroksen pohjalta tietokoneavusteisesti CAD- pohjaisella Vectorworks suunnitteluohjelmalla. Kaikki suunnitelmat ovat mittatarkkoja suunnitelmia. Valmiit piirustukset luovutetaan sekä sähköisenä että paperisena versiona.

Yleistä suunnittelusta

 • Suunnittelutyössä on esteettisyyden lisäksi tärkeää huomioida alueen toimivuus. Toiminnot sijoitetaan järkevästi kulkemisen ja hoitotöiden helpottamiseksi.
 • Pinnantasaus suunnitellaan niin, että pintavedet ohjautuvat oikeaan suuntaan mm. rakennuksista pois päin.
 • Hulevesien luonnonmukainen käsittely on usein järkevää, koska näin vältetään sadevesiviemäristön ylikuormitusta ja tulvimista rankkasateiden aikaan.
 • Maapohjan kantavuus on turvattava etenkin kulkuväylien ja rakenteiden kohdalla. Mikäli joudutaan rakentamaan huonosti kantavalle maaperälle pääsääntöisesti kantavuutta lisätään korvaamalla heikosti kantava maalaji esimerkiksi murskeella, joka ei sisällä hienoainesta.
 • Kasvillisuuden osalta suunnittelun lähtökohtana on paikan olemassa oleva kasvillisuus ja maaperä. Kasvillisuutta pyritään säästämään mahdollisuuksien mukaan. Monipuolinen kasvillisuus lisää luonnon monimuotoisuutta ja toimii hiilinieluna. Kasvillisuus valitaan kasvupaikan mukaan Suomen oloihin soveltuvaa kasvimateriaalia käyttäen.
 • Hulevesien hallinnan edistämiseksi suositaan vettä läpäiseviä pintamateriaaleja sekä kasvillisuutta pidättämään ja haihduttamaan kertyviä hulevesiä.
 • Suunnittelun avulla pyritään edistämään kestävää ympäristörakentamista
 • Asiakasta kuunnellaan ja ohjeistetaan (tarvittaessa myös jälkikäteen). Ystävällisellä ja myönteisellä asenteella tietenkin :)

Sade- ja sulamisvedet eli hulevedet


Hulevesi on rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta. Hulevedet johdetaan maaperään imeyttämällä tai vesistöihin putkiviemäreissä ja ojissa. Maankäyttö- ja rakennuslain hulevesien hallinnan tavoitteena on hulevesien imeyttäminen ja viivyttäminen niiden kerääntymispaikalla. Tavoitteena on myös luopua kokonaan hulevesien johtamisesta jätevesiviemäriin.

Luonnonmukainen hulevesien hallinta


Luonnonmukaisessa hulevesien hallinnassa osa vedestä imeytyy maahan ja valuu siellä hitaasti kohti vesistöä, osa kerääntyy painanteisiin ja virtaa vasta viiveellä eteenpäin. Samalla vesi
puhdistuu. Varsinkin kaupungeissa on runsaasti pinnoitettuja alueita, jolloin vedet eivät pääse imeytymään luontaisesti maaperään. Hulevesien hallinnan edistämiseksi on suosittava vettä läpäiseviä pintamateriaaleja sekä kasvillisuutta pidättämään ja haihduttamaan kertyviä hulevesiä. Vesien imeyttämiseen, viivyttämiseen ja johtamiseen tarvitaan imeytyspainanteita, kosteikkoja jne. Imeytyspainanteet ovat yksinkertaisimmillaan kasvillisuusalueita, joihin hulevesiä pinnantasauksen keinoin ohjataan. Samalla kasvillisuus myös lisää luonnon monimuotoisuutta ja alueen viihtyisyyttä.